لیست ازمون کتاب باز -4022

لیست ازمون کتاب باز -4022

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۳ بازدیدها : 2232

ردیف کد درس نام درس رشته و گرایش تاریخ آزمون ساعت آزمون
1 1315022 ترمودینامیک2 مهندسی مکانیک حرارت وسیالات
–مهندسی مکانیک جامدات
– مهندسی مکانیک ساخت وتولید
- مهندسی مکانیک تبدیل انرژی(ارشد)
1403/03/06 10:30
2 1315126-1315184 طراحی اجزا 2 مهندسی راه آهن جریه
-مهندسی مکانیک حرارت وسیالات
–مهندسی جامدات – مهندسی ساخت وتولید
- مقطع ارشد  : مهندسی مکانیک طراحی کاربردی -مهندسی هوا فضا
1403/03/06 10:30
3 1315175 ترموديناميك2 هوا فضا-راه آهن  -جریه 1403/03/07 10:30
4 1313313 بارگذاري مهندسی عمران 1403/03/09 8:00
5 1317108 طراحی دستگاه های مبدل حرارتی و جرمی طراحی فرایندهای صنایع نفت 1403/03/09 8:00
6 1321035-1315074 پديده هاي انتقال مهندسي مواد و متالورژي 1403/03/09 13:00
7 1313094 سازه هاي فولادي2 مهندسی عمران 1403/03/12 10:30
8 1313306 برنامه ریزی حمل و نقل مهندسی عمران راه و ترابری 1403/03/12 10:30
9 1311012-1315026-1315244 طراحی اجزا 1 مهندسی مدیریت اجرایی  1403/03/13 13:00
10 1313396 طراحي سازه هاي فولادي 1 مهندسی عمران 1403/03/16 8:00
11 1312042 طراحي اجرايي 2 مهندسی مدیریت پروژه 1403/03/16 8:00
12 1313060 سازه های فولادی مهندسی عمران 1403/03/16 8:00
13 1313004 مهندسي ترافيك پيشرفته عمران - راه ترابری 1403/03/16 10:30
14 1315296 طراحی سیستمهای
تبرید وسردخانه
مهندسی برق-گرایش قدرت 1403/03/16 10:30
15 1313122 مقررات ملي ساختمان عمران-مهندسی مدیریت ساخت 1403/03/19 13:00
16 1315014-1315019-1313135 ترمودینامیک و
 انتقال حرارت
مهندسي پزشكي - گرايش بيومكانيك 1403/03/19 8:00
17 1313005 مديريت و نگهداري راه راه ترابری 1403/03/20 13:00
18 1312041 طراحي اجرايي 1 مدیریت پروژه 1403/03/20 8:00
19 1313095 طراحي سازه هاي بتن مصالح مهندسی راه آهن 1403/03/20 8:00
20 1313237 تحليل و طراحي روسازي پيشرفته عمران - راه ترابری 1403/03/22 10:30
21 1315225 طراحي مبدلهاي حرارتي مهندسي مكانيك
گرايش حرارت و سيالات
1403/03/22 10:30
22 1313129 مهندسي آب و فاضلاب و پروژه مهندسی عمران 1403/03/23 8:00
23 1313093 سازه های بتن آرمه 2 مهندسی عمران 1403/03/23 13:00
24 1315224 دینامیک گازها مهندسی
مکانیک حرارت وسیالات 
1403/03/23 13:00
25 1313059 سازه هاي بتن آرمه 1 مهندسی عمران- سازه  1403/03/29 10: 30
26 1313395 طراحی سازه های بتنی مهندسی عمران 1403/03/29 10: 30
27 1313130 بناهاي آبي مهندسی عمران 1403/03/30 13:00
28 1313191 مهندسي پي مهندسی عمران 1403/03/30 8:00